Breaking News

DEMATERIALIZACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZPOCZĘTA

Z początkiem bieżącego roku wprowadzono szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, których częścią jest obowiązkowa dematerializacja akcji. Dokumentowa forma akcji zostanie zastąpiona elektronicznym rejestrem akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, czyli bank bądź dom maklerski.

Dematerializacja będzie następowała stopniowo, a jej pierwszym etapem było wejście w życie przepisów mówiących o tym, iż akcje nie mają formy dokumentu, co nastąpiło 1 marca br.

Do 30 czerwca 2020 roku spółki akcyjne będą musiały wybrać podmiot, który będzie prowadzić ich rejestr oraz dokonać pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów w spółce, a do końca br. spółka ma obowiązek dokonania kolejnych czterech wezwań akcjonariuszy. W dniu 1 stycznia 2021 roku moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa, a wpisy w rejestrze akcjonariuszy uzyskają moc prawną.

 Od tego momentu przez okres pięciu lat dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Główną konsekwencją dematerializacji będzie zakaz emisji i wydawania akcji w formie dokumentu, a przez to faktyczne wyeliminowanie tego typu akcji z obrotu prawnego. Dzięki temu pojawi się obowiązek ujawniania akcji i innych dokumentów w rejestrze akcjonariuszy lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – mówi Zuzanna Kostur-Nienartowicz z kancelarii prawnej Ecovis Legal Poland.

Zmiany, które weszły w życie z początkiem roku, wpłyną również na definicję spółki publicznej, a dotychczas za taką uważana była spółka akcyjna, której przynajmniej jedna akcja była zdematerializowana. Od kolejnego roku spółką publiczną będzie taka spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym bądź wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Polski.

 Należy pamiętać, że obowiązek rejestracji dotyczy nie tylko nowej emisji akcji, ale również wszystkich dotychczasowych akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, które nie zostały zdematerializowane – dodaje ekspertka.

Przepisy dotyczące dematerializacji papierów wartościowych zostały dostosowane do aktualnego trendu cyfryzacji obrotu gospodarczego oraz są skutkiem dużej nowelizacji przepisów z połowy 2019 roku. Mają one również zastosowanie w przypadku warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych i założycielskich oraz innych tytułów uczestnictwa w dochodach bądź podziale majątku spółki.

Dodaj komentarz