Breaking News

Jak postępować podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W związku z nasileniem kontroli w ostatnim czasie, chcieliśmy przybliżyć przebieg takiej kontroli w organizacji. Każdą ze wskazanych powyżej kontroli poprzedzi zawiadomienie PUODO, jednak przepisy nie regulują nam kwestii zawiadomienia,w tym zakresie– „Urząd co do zasady pisemnie uprzedza o planowanej kontroli”.

Prawidłowe zawiadomienie o kontroli zawiera:

  1. oznaczenie organu
  2. datę i miejsce wystawienia
  3. oznaczenie przedsiębiorcy
  4. wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli
  5. imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

Kontrola trwa nie dłużej niż 30 dni od dnia okazania kontrolowanemu lub innej osobie wskazanej w przepisach  upoważnienia do przeprowadzenia kontroli .Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli lub podpisanie i doręczenie protokołu kontroli.


Więcej na: https://rodoradar.pl/1466-2/

Zachęcamy do zapoznania się z cyklem artykułów, dotyczącym konktoli przeprowadzanaych przez UODO, dostępnym na www.rodoradar.pl.


Informujemy, że ustawa przewiduje również możliwość przeprowadzenia kontroli pod nieobecność kontrolowanego, dlatego w ramach naszych usług świadczymy wsparcie podczas kontroli UODO.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: biuro@rodoradar.pl tel. 22 537 50 50

Dodaj komentarz